Ulikheter i helse, kasuistikker

 1. Hva viser figur 1?
  Figuren viser at dødeligheten for hjerte- og karsykdommer har sunket generelt, men at forskjellene mellom grupper med forskjellig utdanningsnivå har økt.
 2. Hva er sosiale ulikheter i helse?
  Sosiale ulikheter i helse handler om et uoppnådd helsepotensiale forårsaket av sosiale forskjeller.
 3. Hva er sosiale og politiske helsedeterminanter?
  Sosiale helsedeterminanter er sosiale faktorer som har konsekvenser for helsen, typ ulikhet i inntekt, utdanningsnivå, boforhold usw. Politiske helsedeterminanter kan være politiske tiltak som går utover en spesiell gruppe (ikke nødvendigvis negativt).
 4. Hvilke forklaringsmodeller finnes for sosiale ulikheter i helse?
  Seleksjonsteori
  Direkte seleksjon / omvendt kausalitet: sosiale forskjeller skyldes ikke dårlig helse, men dårlig helse er å skylde for sosiale forskjeller. Indirekte seleksjon: forskjeller skyldes personlige egenskaper som høy iq, selvkontroll usw.
  Artefakthypotese
  Forskjeller skyldes målefeil i dataene.
  Moderne teori / helsedeterminanter
  Forskjeller skyldes faktorer som psykososialt stress og ulik helseatferd mellom grupper.
  Neomaterialistisk
  De med midler har tilgang til mer komfort som bl.a. senker stressnivået.
  Fundamentalteori
  Mennesker lever lengre når de har nok midler til å dekke grunnleggende behov.
  Hele livsløpet (teori)
  Sosiale og biologiske kjeder som utvikles gjennom hele livet. Forskjellene skyldes et helhetlig bilde. Har mors livsstil under graviditeten påvirkning på pasientens senere helse? En undersøkelse viste f.eks. at kvinnene som ble gravide og sultet under andre verdenskrig fikk barn med større sannsynlighet for overvekt senere i livet.
 5. Ulikheter i helse mellom grupper i befsolkningen eller mellom ulike land regnes ofte som et uoppnådd helsepotensial. Diskuter dette. Er sosiale ulikheter i helse urettferdige? Hvorfor/hvorfor ikke?
  Dette er opp til hver enkelt. Den generelle konklusjonen i gruppa var at ulikheter per definisjon er urettferdige, men at de likevel ikke er å fjerne (så lenge ulikheten ikke skyldes bevisst sabotasje). Det viktigste er ikke å dytte alle mot midten, men å bedre situasjonen for de som er dårligst stilt. Gruppa syntes det var vanskelig å komme fram til en konkret konklusjon.
 6. Kan helsetjenesten motvirke eller forsterke sosiale ulikheter i helse? Hvordan? Bør leger og annet helsepersonell bidra til utjevning av sosiale ulikheter i helse? Hvorfor/hvorfor ikke?
  Forsterkende faktorer:
  Privatisering
  Dårlig økonomi på sykehus
  Rigiditet (ufleksible på tilrettelegging for svakere pasienter)
  Fordommer hos behandlere
  Forminskende faktorer:
  Tilpasset informasjon for pasienter med ulik bakgrunn
  Behovsprøvd økonomisk støtte
  Mer tid til hver pasient
  Innsats- og resultatlikhet
 7. Presenter en slik liste med minst fem anbefalinger til kommunestyret. Hvorfor har du valgt disse? Har leger en rolle i å påvirke disse samfunnsområdene?
  Lavterskel treningstilbud
  Støtte lokale idrettslag
  Gruppetilpasset nivå
  Gratis skole
  Gratis skolemåltid
  Mer fysisk aktivitet
  Fange opp risikogrupper tidligere
  Følge opp svakere stilte elever
  Arbeidsliv
  Arbeidstrening og videreutdanning
  Tilrettelagte arbeidsplasser
  Sosiale arenaer på jobb
  Godt arbeidsmiljø
  Mer fysisk aktivitet integrert i arbeidsdagen

ForeleserHanne Støre Valeur

Ressurser
Gruppeoppgave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s