Analyse av krysstabeller: RD, RR og OR, kjikvadrattest

Nullhypotesen når det er snakk om risikodifferanse = 0 (ingen forskjell).

Begreper

  • Relativ risiko (RR)
    Risikoforholdet mellom grupper
  • Odds ratio (OR)
    Forholdet mellom sannsynligheten for suksess og ikke suksess.
  • Prevalensratio
    Forhold mellom f.eks. sykdomsprevalenser i ulike grupper (risikogruppe kontra. kontrollgruppe f.eks.).

Hvilken i teller og hvilken i nevner?
I praksis er det generelt en gruppe som er “kontroll” og en som er “eksponert” Da faller det naturlig at det blir eksponert over kontroll. Vi burde vite i hvilken situasjon vi burde regne ut de ulike forholdene. 

Eksempel på utfordring i eksamensoppgave:
Velg hvilket effektmål du skal bruke. Det er viktig å vite hvilke effektmål som gjelder for kategoriske variable og hvilke som er for numeriske. Hvert effektmål har sitt eget spesialområde. Vi har ikke hatt om noe som omhandler numeriske variabler ennå (per 11.09).

Kjikvadrat
Vi regner ut hvor mange observasjoner vi hadde ventet i hver celle dersom H0 var sann. Generelt vil testen være gyldig så sant antallet i hver celle er > 5. Om en teststørrelse ikke gir under 5% (signifikansnivå) sannsynlighet for å overskride den kritiske verdien (for den gitte frihetsgraden) forkaster vi ikke H0. Det er en 1:1 sammenheng mellom kjikvadratet og en normalfordeling (3.84 = 1.96^2).


ForeleserMagne Thoresen

Ressurser
Presentasjon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s